Privacy Policy

Maarten Autolease B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Maarten Autolease houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Maarten Autolease verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het voeren van direct marketing campagnes
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het communiceren over en bieden van een loyaliteitsprogramma
 • Het uitvoeren van eigen onderzoek ter verbetering van onze bedrijfsvoering, producten en diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en handhaving van onze overeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Financiële (factureringsgegevens)
 • Klantnummer
 • Kenteken en chassisnummer voertuig
 • Locatiegegevens
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens indien aangeleverd door de betrokkene

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken van onze bedrijfsprocessen, zoals de verkoop van auto’s, leasing en verhuur.
 • Het afsluiten van financiële overeenkomsten, zoals (private) lease en financieringen
 • Het uitvoeren van onze Direct Marketing campagnes
 • Het verwerken van onze salaris administratie
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Maarten Autolease bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Persoonsgegevens worden bij Maarten Autolease zowel digitaal als fysiek afgesloten en beveiligd worden bewaard
 • Met alle externe partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om uw persoonsgegevens te beschermen
 • Online verbindingen zijn allemaal versleuteld
 • Interne procedures zijn vastgesteld om datalekken te voorkomen
 • Professionele vernietiging van het archief en digitale verwijdering van gegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als Maarten Autolease zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Maarten Autolease B.V.
Wormerhoek 5-7
2905 TX Capelle aan den IJssel
privacy@mdekoning.nl
010 4599475

Laatste update: 1 juli 2021

Jouw persoonlijke lease adviseur

Wij adviseren je graag over alle aspecten van zakelijk autorijden en andere vormen van mobiliteit. Ook als je wensen niet helemaal standaard zijn.

Altijd een direct contactpersoon

Hoeveel mensen werken er bij een leasemaatschappij? Bij Maarten zul je er maar één leren kennen. Maar die staat dan ook dag en nacht voor je klaar.

Denkt mee over jouw mobiliteitsoplossingen

Wil je je auto omruilen voor een groter model, heb je wensen op het gebied van elektrisch rijden of wil je besparen op je mobiliteitsbudget? Vraag het Maarten.

Samen uw lease en mobiliteitswensen bespreken?

Samen uw lease en mobiliteitswensen bespreken?